onsdag 25. april 2012

Terrorist rettsaken om 22.juli - endeligt ?

10 uker i tingretten skal avgjøre om gjerningsmannen skal dømmes "vanlig fengsel" eller "behandling". Honnør for at saken ikke er blitt det "sirkuset" mange fryktet - hverken i eller utenfor salen.  Det viktigste er vel at rettsaken setter en endelig strek overfor tiltalte, at alle faktiske informasjoner rundt denne terrorhandlingen har kommer opp og frem i lyset. Dermed sikrer vi at Norges værste massemorder gjennom tidene vil få sin dom, og sannsynligvis ikke få anledning til å slippe løs sine tanker, meninger eller sitt fysiske legeme i det norske samfunnet mere.
Men helt sikre på at rause storsamfunnet  vil kunne "stanse" ABBs behov for å finne en talestol for sitt forvaklede verdensbilde er jeg ikke.....

Det aller viktigste nå   er å gjennomføre en feilfri rettsaksprosess, som speiler det demokratiske rettsamfunnet som vi har, og gir alle etterlatte og rammede de svar overfor gjerningsmannen som en slik terrorforbrytelse tilsier. 
Det er hardt, hjerterått og vondt å se de som var direkte truffet av terroristens forbrytelse måtte gå igjennom en så tøff rettsak, men det er forhåpentligvis det som skal til for å sette det endelige punktumet på saken for de mest berørte - selv om det er mange som har et hull i hjertet sitt til evig tid.

At det ikke gjøres saksfeil, minsker også at det finnes noen grunner for en tidskrevende ankesak - og dermed ny runde i lagmannsretten ! La oss håpe at saken er ferdig behandlet før sommeren 2012! Hvis en anke er tuftet på at ABB sin holdning om at han "ikke respekterer norsk rett", så burde det åpne for ny tolkning og praksis ang ankeretten i fremtiden. (krav om ny bevisførsel, dokumentert saksbehandlingsfeil, anke straffeutmåling uten å prosedere skyldspørsmålet på nytt etc).
Rett til å anke en dom bør faktisk være tuftet på realiteter ikke synsinger - hverken fra påtale- eller forsvarssiden!  En anke til lagmanssretten bør kunne avvises på samme måte som en anke til høyesterett kan det hvis den ikke er begrunnet - og at det ikke er andre faktorer som dukker opp enn det som kom opp i første rettsinstans.

Av respekt for de etterlatte , må vi dessuten sikre oss at det ikke kommer "gjentatte krav  om gjenopptagelse" på hver eneste avisside i de neste 25 år,  slik vi siden 50-tallet har sett i "tilfellet Torgersen" og siden 80-tallet i "Tilfelle Treholt".  De har gjennom advokater og engasjerte venner  holdt trykksverten i media våte i 50 og 20 år! Tenk alle de viktige andre emner som dette vrøvlet har skøvet unna forsidene til den 4.statsmakt!!  
Noen ganger må "faktisk skyld" være nok - og det blir akademisk å gradere skyldsgraden for mord på 77-personer.
La oss håpe det ikke levnes noe tvil i dommen mot ABB som tingretten (som ellers er kjent for å være ganske tilfeldig i sine smådommer) er så sylskarp og dekkende at ABB ikke kan komme tilbake og så tvil om saksbehandlingen eller selve bevis-stillingen også om 20 eller 40 år....

En forvaringsdom utover maksstraff på 21 år er ikke ofte som gis i Norge, men det ligger vel i kortene at det vil alltid være en stor gjentagelsesfare når du har drept 77 mennesker med bombe og automatvåpen. Begge psykiatrirapportene (som kom frem til ulik konklusjon ang beregnligheten) hevder at det er stor fare for gjentagelse. Og det vil ligge til grunn for hvordan dommen blir fullbyrdet. Blir han dømt til behandling på ubestemt tid, så må reglene for tilfeldige rutiner innen psykisk helsevesen også endres - noe delvis er gjort med en hastelov før påsken.

Jeg mener at samfunnet burde sikre at enhver fremtidig permisjon, prøveløslatelse etc, er skriftlig godkjent av navngitt øverste politisk ledelse (= sittende statsråder/regjering)
En slik "garanti" direkte  for at det ikke er gjentagelsesfare for at en med slik forvaringsdom, eller som er dømt til behandling kan slippe ut fra en "livslang frihetsberøvelse". Det bør kunne gjøres med en liten forskrift, og være norske befolknings garanti for at samfunnet beskyttes mot en terrorist i all fremtid. 

Da vil det også være et sterkt begrenset behov for "sosialisering" tilbake til samfunnet for denne massemorderen. Om en spesial-celle bygges på Grini eller annet sted, med basale funksjonalitet, men uten kontakt til andre fanger, uten internett/media + egen luftegård være påkrevd slik at samfunnet ikke sløser bort mer enn høyst nødvendig penger på enten fengsel-. eller institusjonsopphold.
Denne mannen skal og bør forvares, ikke rehabiliteres, og han trenger ikke hverken å kringkaste sitt forvaklede syn til utenomverden, eller ha dialog med andre forvaklede ekstremister...

Hans taletid bør avsluttes etter rettsaken, som et raust storsamfunn har gitt han !

La oss ikke skape en "martyr" eller en ny ideologist med misjonærbehov som har egen "talestol" fra cella!

Og hvis besøk-tiden han "kanskje har rett til" som andre fanger  i fengsel/institusjon er 1 time pr uke, så er jeg sikker på at de 177 bistandsadvokatene kan sette seg på besøkslisten - og for sine godt betalte oppdrag i denne saken kunne sikre at andre "besøkende" (les media eller andre ekstremister) blir blokkert ihvertfall de første 10 årene..... Så får de jo bare sitte der i en time hver, en gang i uken å se han inn i øynene - av respekt for sine klienter og deres etterlatte !

La oss håpe noen i justisdept har tenkt lengre enn de fleste andre av oss for å sikre at denne ekstremistens røst disse ukene er det siste man hører fra et forvaklet sykt sinn uten emosjonelle trekk  og innlevelsesevne for de han har skadet for livstid !!