søndag 31. oktober 2010

Senior-omsorg av sporet?

Den siste ukes mediaoppslag om 3000 eldre i ventekø for sykehjemplasser, og store kostnaden for "oppbevaring" av eldre på sykehuskorridorer, viser at det er store utfordringer innenfor eldreomsorg- og at kostnads-delen som går som pingpongball mellom kommuner og staten ikke løser det fundamentale: nemlig at seniorer trenger trygghet i sin egen bolig så lenge som mulig, og trenger ulik type hjelp og omsorg til rett tid i de siste 10-20-30 årene av (for de fleste) et aktivt og godt liv.

Det er ingenting som skulle tilsi at det er vannskelig å "beregne" omsorgsbehov, type full sykehjemsplass, eller belastning på rene sykehus (statestikk) for en gruppe innbyggere. Med litt slark på flytte-mønster burde enhver kommune faktisk vite hvor mange "nye" seniorer (eksisterede-døde+andel gruppe "på vei) som de skal ha sengeplasser/enerom eller andre 100% plasser til.

Skal kommunene og landet ha råd til en god og respektfull eldreomsorg i fremtiden, må derfor noen tiltak også settes inn FØR de eldre står i denne "sykehjemskøen"!!

Så får staten gjennom at kostnadene med sykehusene ha en motivasjon for at bygging av flere kommunale sykehjem i kommunene blir iverksatt. Er det politisk taktikk fra Jens som gjør at det knapt er igangsatt bygging de siste årene?

Utfordringen er å finne gode omsorgsløsninger for at hver enkelt senior skal kunne leve hjemme, i full trygghet, med den hjelp de trenger, når de trenger den. Noen trenger litt ekstra hjelp en gang i måneden, noen hver dag. Noen trenger bare noen å kunne snakke andre med hvis de er urolig!
Hvert år ekstra - sparer kommunens 100% pleie-kostnad for 5-600.000 pr senior. Det nytter ikke å lukke øynene for omsorgsbehovet - og tro man sparer 50.millioner på 100 eldre i sykehjemskøen.

Beløpet sparer man kun hvis man gjennom direkte og god dialog mellom senioren, kommunen, primærhelsetjenesten/ fastlegen og de pårørende kan gi den livskvalitet i en litt lengre periode frem til den eldre vil trenge et mere fast/permanent sykehjemstilbud.
Det er så enkelt at hvis kommunens omsorgstjeneste "unnlater" å ha en dialog og kunne tre støttende til med varme hender&stemme, så vil våre eldre tilslutt forstå at "den som skriker høyest" er den eneste som blir hørt... desverre skriker ikke denne generasjonen - men blir sittende hjemme i uverdighet med sin opprinnelige "verkebyll" som ganske raskt blir så stor at sykehusinnleggelse er eneste løsning!

Så i frykt for at statlige E-helse-milliarder skal brukes på gigantiske IKT prestigeprosjekter som kilde-journal-systemer, store sykehusadministrasjons-løsninger, fjern-kirurgi  eller nyutviklede e-reseptløsning (som kunne vært kjøpt inn som standardløsning fra DK for en brøkdel av prisen) , trenger vi faktisk enkle løsninger for øye til øye dialog mellom eldre, omsorg, primærhelse-tjenesten, frivillige organisasjoner/støtteforeninger og pårørende.
Det er den kanskje rimeligste og raskeste mulige styrking av eldreomsorgen man kan gjøre- for de eldre som faktisk ønsker å ha en godt og trygt liv i trygge omgivelser - og ikke havne i "den kalde" sykehjemskøen før det er absloutt nødvendig!

tirsdag 26. oktober 2010

strutseløsning!!!!

NSB sammen med samferdselminister Kleppa hadde igår en stor media-jippo; løsningen på hvordan NSB skal komme tidsnok og "på skinner";  Kutte drastisk i togavgangene , spesielt lokaltogene inn til oslo fra øst... Dette er helt fantastisk! Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Fjern tjenesten- då blir det heller ingen forsinkelser...

Dermed så kan enda flere mennesker på alle stasjoner fra Kolbotn og inn stå stille og fryse på perrongen - og vente på enten toget som aldri kommer, eller på de få tpogene om morgenen som er stapp fulle- og ikke har plass til flere passasjerer!

Da de planla og bygget en middel norsk by (Homlia),uten å bygge bredere mossevei eller øke 20minutters frekvens på togene, så flyttet jeg fra mitt barndoms nordstrand og til byen (1979). Det var lurt, og jeg har spart 2 timer og mye helseproblemer hver dag siden den gang!
I 14 år pendlet jeg motsatt vei til arbeidsted på Rosenholm, og observerte hvordan samferdselsprosjekter enten det var vei- sykkelbane-  Tog  eller buss , bli diskutert og bygget - uten at noen forbedring var å spore. Riktignok ble det etetr 10-15 år 4 felt over Mortensrud - og etter ytterligere år fjernet flaskehals på ryen - før det begynner å skimte sol i tunnellen nå....

Det som skremmer meg mest er hvordan eldreomsorgen organiseres i Norge - med tildels de samme svakheter som samferdselssektoren altså har hatt i mange år!

12 nye omsorgsboliger på 2 år....  lukke øynene for at folk har det vont hjemme, 3000 i sykeplasskø!
Har ikke helse/omsorgvesenet evne til å holde dialog med sine seniorer, og dermed kan gi riktig omsorg, til riktige mennesker til riktige tider?
Jeg er sååååå redd for at helse/omsorgsektoren starter med å bygge flere "helse-rundkjøringer" - for at alle i kø kan fortsette å være i køen... til de trenger den tyngste omsorgen på rene 100% sykehjemsplasser som altså ikke er bygget ennå.... Seniorer trenger sporadisk hjelp lenge før det går så galt!
Dette området trenger mer enn høytflyvende "helse-innovasjon" - det trenger enkle løsninger samt  å endre adferd hos våre kommunale omsorgsfunksjoner!  Tror det blri mye rundt Helse/omsorg på denne bloggen fremover!

Så kjære kommune-omsorgspersonell;  Snakk minst mulig med de eldre innbyggerne - så kanskje problemet og omsorgsbehovet stanser av seg selv, og overlates til godt betalte begravelsesagenter istedet for?? (OK, snakk med de som skriker høyest da....)
For strutsens evne til å stikke hode i sanden skaper ikke en verdig , trygg alderdom for noen!

Men det kan jo være at også omsorgsmedarbeiderne i landets kommuner må tenke veldig smart for å rekke over den eldrebølgen som står utenfor rådhuset og venter på "omsorgstoget" som aldri kommer... dette er et offentlig lederansvar... Best practis er ikke fra samferdsel- pls se andre helt andre veier!!!

søndag 24. oktober 2010

10-15 år til Storberget kanskje har gjort jobben sin!!!

Utlendinger som ikke har lovlig adgang til Norge er et problem. Det antas å være 40-50.000 mennesker som lever på utsiden av samfunnet, som hverken kan ha lovlig arbeide, inntekt eller helse-tjeneste. Ulovlig opphold skaper kriminalitet!
Tilsiget av nye folk, hvis man ser bort fra de rene kriminelle fra østeuropa, har dog bremset opp - tross alt er det kaldt i Norge å bo "på gaten" - eller hardt å være jaktet på av politi hele tiden. Men fortsatt er det mange som prøver lykken - og lever skjult, og sannsynligvis basert på kriminelle aktiviteter rundt omkring i landet!

Det fraktes ut av Norge  ca 100 utlendinger i uken, årsmålet i 2010 er 5900 personer. Ca 20% reiser (med penger i lommen) frivillig. Det er vel sånn sett et fly i uken - spesialchartret og med 2 politivakter pr utvist person. God overtidsbetaling for de tjenestemennene vi skulle hatt i operativ tjeneste er det sikkert!

Kostnadene for hele perioden hver enkelt person representerer er høy - jeg finner ikke nøyaktig beregning. Men med asyl-bosted, kriminalitetskostnader, jaktingen, utsendelse etc så er det sikkert noen hundre tusen pr person.
Hovedproblemet er jo at det tar for lang tid - og humane hensyn tilsier at vi lar det gå 3 år før de evnt blir sendt tilbake til Hellas, Spania eller Italia som ofte er første mottaksland. Og der er det katastrofe etter alle årene de ikke var så nøye med å stenge grensene.... så nå stanses 1.lands-praksisen også.

Responsitivitet er nøkkelen innen dette området også!
Hvis behandlingen av den enkeltes søknad hadde vært noen uker istedet for noen år, hadde vi lettere klart å skille ut de som oppfyller kravene til opphold i Norge, og sendt de som aldri vil skulle eller kan forbli i Norge tilbake.
Dette er til beste for ikke minst de som slipper å sitte i uvisshet årevis på et passivt mottak - og oppleve de spenningene som der naturlig oppstår. Det er flere anlegg enn Våler i østfold som sliter!

Selv hvis tilsiget av nye asylsøkere og andre immigranter reduseres og ligger på 1-3000 pr år, så vil vi ha fraktet ut de fleste som ikke har noe grunnlag for å etablere seg i Norge om drøye 15 år..
Da har nok Storberget forlengst overlatt problemet til etterfølgere...som kanskje bare fortsetter dette altfor lave utsendelsestempoet!

Hvorfor tør ikke justisministeren å sette opp minst 5 fly pr uke - allerede idag - slik at Norge har uttransportert de som vi VET ikke vil få oppholdstillatelse før neste stortingsvalg? Selv om det skal være individuell behandling og alle skal behandles med respekt, så er jo dagens  sendrektig prosess bare med til å skape grobunn for et søster-parti til Svenske-demokratene, langt utenfor det FrP vi tidligere har sett....Det er det vel ingen som ønsker!

Vi har vel mer enn nok arbeid med å integrere de som allerede har rettigheter og som vi vet vil flytte til landet!! Det er mange flotte innvandrere som ønsker å finne sin plass og leve godt i det norske samfunnet. Det tar tid, koster krefter, og kanskje det først er i neste generasjon man ser hvor vellykket innvandrer-integrasjonen er.
La oss derfor bruke fokus og resursser på denne gruppen, som har kommet hit av flyktningsstatus eller reell forfølging, og stanse raskt og effektivt de som med 99,99% sikkerhet ikke vil få oppholdstillatelse.

Justisministeren kan jo starte med å gjøre det krystallklart at uten identitet - ved grensepasseringen - eller på gardemoen så vil ikke søknader bli behandlet i det hele tatt. Hva det koster å finne ut den enkeltes historie og bakgrunn til kurdere - somalier eller andre  for å kunne vurdere beskyttelsesbehovet er helt uoversiktelig. Så la FNs flyktningskommisonær gjøre dette arbeidet for oss i flyktingleire, og la oss ta imot med åpne armer og stort hjerterom disse mennesker som er på flukt. Punktum!

Riksrevisjonen mer forsinket enn NSB?

Jeg har med interesse skumlest riksrevisjonens rapport fra 2009 idag. Her er kilder til mange gode kommentarer på hvordan de ulike forvaltningsinstitusjonene (les byråkratiet)  fungerer - eller ikke..
Det er en sann fryd å lese om målbilder, tiltak, prosesskontroll og hvordan komplekse IKTløsninger fra forrige årtusen alltid har skylden for sendrektighet- feil - eller alt som er ute av kontroll...
Dette er ordniær BI (Business Intellegence) eller KPI (KeyPerformanceIndex) - i bunn og grunn.

Hovedproblemet er altså at det kommer en rapport 10 måneder etter periodeavslutningen...og det er kanskje der essensen med dagens offentlige tjenester til folket ligger! Kanskje den løpende rapporteringen og oppfølgingen overfor riksrevisjonen skulle ha blitt lagt ut som offentlig innsyns-informasjon?? Verktøyene er der - og viktigheten av at vi innbyggere faktisk har innsyn i forvaltningen blir stadig større! Det er ikke bagateller eller små svakheter riksrevisjonen har funnet ved sine små stenløft...

Respositivitet og oppnåelsesgrad er og må være styrende KPI.
Det betyr at hvis definerte oppgaver ikke blir utført, eller ikke er på track så kan aksjon iverksettes umiddelbart.

Og vi har jo fortløpende fått statsråder og statssekretærers kommentarer på "at alle kritikkverdige forhold er forbedret og tatt aksjoner på under året"
Som om ledere ikke straks tar aksjon hvis revisoren din sier hvor du snyter på skatten.... Jeg lurer bare på hva som er feid under teppet underveis....

Både fornyings- og arbeidsdepartementet får mest pepper. Statsråd Bjurstrøm skal ha honnør for at hun tør å si ifra at politiske vedtak om sykelønnsordning ikke kan gjennomføres fordi IKT-løsningene innenfor NAV-regimet ikke kan håndtere disse "gode intensjonene" Gufs fra fortiden" hvor dataguruene i hvit frakk skulle bestemme prioriteringer i organisasjonen... Men har du fått stokkmaur i kjelleren har du problemer -  selv om stortingspolitikerne i opposisjon med rette ryster på hodet!

Utfordringen er vel at det offentlige har vært så dårlig til avtaleforhandlinger og kravspeks i alle år, at IT-leverandørene har oversolgt "skreddersøm" - som etter litt tid (og kostnadssprekker) blir sære små IT-løsninger i den store komplekse maskinen... Vedlikeholdskostnader er jo "annet budsjett" og fleksibilitet er som en morken vifterem....
Og listen over nødvendige applikasjoner for det offentlige tjeneste-utbudet blir snart 4eller5 siffret - kanskje Norge skal kjøpe "standard-løsninger" fra utlandet - og mindre skreddersøm fra norske håndverkere.. Historier som -e-resept, bil-registeret og helse-IT viser skremmende hostorikk over udugelighet fra oppdragsgivers side!
Men Alt-inn er jo bra- og IT-sjefen fikk årets IKT-pris som beste CIO av IDG forleden. Det er godt at digital input fra folk og næring sikrer effektivitet og redusert kostnad for det offentlige (men får brukerne lavere kost eller gleden av offentliges besparelser av den grunn?) Men et stort paradoks er at den digitale postmottaket i det offentlige idag er flere uker - mot et par dager i den analoge verden for 10-20 år siden...Her kunne det blinket rødt lys i Korsmoe`s online KPI-dashboard lenge...

Men når riksrevisjonen peker på så store hull i selve pengebingen Norge - år etter år - og det fortsatt ikke blir tettet igjen eller får konsekvenser for hvordan IKT i offentlige blir organisert, så er det ganske skremmende! Når penger renner ut pleier jo tiltak å komme raskt.. Kanksje litt senere hvis det er moral, kvalitet eller rettigheter som renner ut av båten....
Glemmer jeg et komma i min selvangivelse, blir det straff og gapestokk umiddelbart!

La derfor  riksrevisjonens KPIer for alle departementer  legges åpent ut i den digitale verden - så vi kan følge fortløpende med på fremdriften av forbedringsarbeidet... ikke 10 måneder etterpå i en 300siders rapport som er laget i de mørke bakrom!! Grønn-gul-rødt lys er bra nok for meg...

tirsdag 19. oktober 2010

3000 milliarder - er det nok?

Oljefondets verdi er stort og gir oss nordmenn en trygghet og rikdom som en hvilken som helst lottogevinst skulle man tro - hvis vi hører på alle glade ansikter på TV! Men er egentilig 3.000.000.000.000 mye? eller ca 600.000 pr nordmann nok?

For at jeg skal leve - uten å måtte ha andre inntekter, så trenger jeg;
Formue i banken/innskudd; 10 millioner
Normalrente/avkasting av formue; gjennomsnitt 5% gir meg 500.000 i årlig inntekt
Betaling til fellesskapet - skatt 28% av de 5% = 140.000
Globale/nasjonale inflasjon dekket inn; 3% = 300.000
(settes tilbake til formueen som derved blir større hvert år)

For å kunne bruke 60.000årlig, eller 5000 pr måned,  på det gode livet, trenger jeg altså 10 millioner på konto...ikke som fugler på taket eller futures på børsen!

Så oljefondet på 3tusenmilliarderkroner er altså kommet 6% på vei til å fylle opp min "fiktive" nasjonale innskuddskonto... Sånn sett kunne de likeså godt ha gjemt pengene i flytende gass noen hundre år til - og ta det opp for å sikre nasjonal soliditet for mine tipp-tipp oldebarn når de trenger det.....

Jeg ville nok blitt glad for å kunne sløse bort 5000 ekstra pr mnd, men såååå viktig er det ikke heller... 

fredag 8. oktober 2010

Vestlig Nobel-arroganse??

Noen ganger er det viktigere å forstå hvordan mottagere av sitt budskap oppfatter det, enn hva du selv mener. Sånn er det i ekteskap, familie, på jobben og blandt venner.
Selv en modig og frittstående Nobel-komitee burde vurdere å ta dette over seg - kontroversielle utnevnelser er helt sikkert bra og virkningsfulle med jevne mellomrom, men hvis man konsekvent oppfattes som kontroversiell vil  dette over tid sette sitt preg og skape forventninger til Norge som nasjon - som kanskje en komitees tolkning av Alfred Nobels testamente ikke har sett rekkevidden av !   

En av Norges beste kina-kjennere, BI`s Shanghai ansvarlige Henning Kristoffersen har en god tilnærming til utnevnelsen av dissidenten Liu Xiaobo.

http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat23/thread100674/

Hva hjelper det om oppmerksomhet i vesten ikke resulterer i noen oppmerksomhet og derav endring i Kina? Hvorfor får ikke de som arbeider innenfor regimet for å bedre menneskerettigheter og folks rettigheter noen anerkjennelse? Kanskje vesten heller ikke har monopol på hva som er rett og galt- eller hvilken fart som prosessen frem til en bedre verden, eller menneskerettigheter skal gå i ?

-----
(utdrag fra HK)
.... I forhold til Nobels fredspris tyder mye på at dilemmaet er som følger: Å velge mellom behovet for klart å markere et vestlig, europeisk ståsted, gjennom å gi prisen til en dissident, og å fortsette å bygge forståelse gjennom lokale prosjekter og initiativ som forhåpentligvis over tid vil øke respekten for individet, for ytringsfriheten og rettssikkerheten i Kina. Lite tyder på at det er mulig å få til begge deler.


For å forstå partiets rasjonale i forhold til demokrati, er stabilitet og pragmatisme nøkkelbegreper. Kommunistpartiet er villig til å ta i bruk nær sagt alle midler for å sørge for sosial stabilitet – inkludert demokrati. I Vesten har demokrati en overordnet verdi som all annen politikk må underordne seg. For Kommunistpartiet er demokrati ett blant mange verktøy som kan anvendes politisk ved behov, som da partiet avviklet folkekommunene og det kollektive jordbruket i begynnelsen på åttitallet. Lokaldemokrati ble ansett som hensiktsmessig å bruke i denne gitte situasjonen i visse deler av samfunnet, men blir ikke sett på som løsningen for å sikre stabilitet i dagens Kina. For å si det på en annen måte: Kinas Kommunistparti er ikke av prinsipp imot demokrati, mens Vesten, derimot – av prinsipp – er for demokrati.
-------------

Så på kort sikt så har vi sikkert tirret opp den røde drage, men på lang sikt så er det ikke sikkert det spiller noen rolle- likeledes som da DaraLama fikk prisen tidligere..
Men om et par måneder så er sikkert våre kinesiske venner pragmatiske nok til ikke å la en slik utnevnelse
ødelegge for frihandelsavtaleforhandlingene, den kulturelle utvekslingen eller det tross alt positive politiske klima mellom myggen norge og den røde drage Kina!

torsdag 7. oktober 2010

Når blogg blir variant av eksisterende hjemmesider!!

Fenomenet blogg har noe positivt, ytringsfridomsk og selvstendig over seg, og bidrar til at mange flere mennesker ytrer seg mere om mange flere temaer idag enn for bare få år siden. Informasjon er blitt "ferskvare" og demokratiserende i en helt annen grad enn i forrige årtusen!  
Tydeligvis mener Fritt Ord stiftelsen at kvaliteten på frittstående blogger er så "dårlig" at de trår til med milliondryss til frittstående bloggere....  !
http://www.aftenposten.no/kul_und/article3842548.ece

Det virker som om som de fleste som kom igjennom juryens nåløye, er stort sett folk fra eksisterende mediabedrifter, som skal bygge opp enten "litt grundigere" forum eller dypere arena for meningsytringer enn der de har jobbet i. Jeg unner enhver media-entrepenør oppbacking og økonimisk støtte til gode prosjekter - og er sikker ¨på at den digitale verden gir flere- raskere og bredere media enn i sin tid magasiner, aviser eller radio/TV gjorde. Men hvorfor kalle "kommersiell" internettbaserte portaler eller hjemmesider for "bloggere" - bare fordi de gir mulighet for 2 veis dialog med interessentgruppene/menigheten sine??

Jeg mener at folk som skal gjøre kommersiell virksomhet - eller fremføre en organisasjons budskap,  først og fremst bør etablere og betale for sine egne web-sider/portaler og markedsføringsverktøy. Noen er basert på idealisme og har da en organisasjon i ryggen som "sponsor".
Mediaverden på innholdsiden  idag er ikke mye annerledes enn da man måtte etablere papir-magasiner/blader eller andre mediaarenaer for å få frem sitt budskap. Forskjellen idag er at man kan lage en arena uten store oppstartskostnader - på internett - og redusere markedsføringskostnadene ved å bruke sosiale kanaler som "gratis-PR" for å nå ut til sine respektive menigheter. Sånn sett gir dagens media muligheter for å styrke ytringsfrihet og demokratiske grunnmuren - åpenhet er iseg selv viktig! Når vinnerne er glade for støtte, for å kunne ansette folk for å bygge opp "en mer profesjonell" blogg om sitt tema, synes jeg de kan kalle det hjemmeside, portal eller sosial-nettsted

Jeg synes at selve blogging i sin beste form er en privat-orientert meningsytringsarena - også som en personlig "trenings-arena" for det skrevne ord - som er litt mindre formell og bør forbli dette. At det er blogger for enhver interessegruppe, gossipp, politikk, sport, mat etc viser at ildsjeler (også fjortiser som skriver om blabla) utvikler god og positiv ytringsevne med det skrevne ord (ispedd litt foto...)

Jeg hører og leser at endel ledere (i næringsliv og organisasjoner)  "blogger" og forsøker å sole seg i moderne sosiale medier, i noen tilfelle hederlig, i andre tilfeller ikke. Det er ikke vannskelig å lese de bloggene hvor medarbeidere fra informasjonsavdelinger har skrevet innleggene - i bedriftens/organisasjonens "profil-og kommunikasjonsplan". Sånn sett blir slike blogger en del av en (ofte enveis)  informasjonskanalstrategi - og kommer forhåpentligvis ikke til å overleve. Et av de mest hederlige unntak er Paul Chaffey i Abelia, som skriver godt og jevnlig om mange ulike temaer og som balanserer sine personlige meninger med sin rolle som NHO-leder.! Noen politikere har også gode blogger, men jeg er faktisk ikke sikker på hvem som skriver Erna`s eller Hareide/høybråten sine gode innlegg, men konstanterer at layouten er parti-koordinert og at det kan gå måneder mellom hvert innlegg - og det er i stor grad enveis-rettet- med liten grad for annet enn "hyllings-tilbakemeldinger"!

Jeg synes det er positivt at flere ulike tyuper aktører bruker blogg-metodikken som diskusjonsarena, også når departementer tester ut om det kan gi inspill på konkrete politiske saker. Det brukes facebook og andre verktøy også og linker opp i hverandre blir stadig mere utbredt. Faren er at "den som skriker mest og høyest- får all oppmerksomhet" .
 http://datalagringsdirektivet.wordpress.com/
og man skal ikke glemme hverken de "formelle" kanalene for påvirkning, eller at det er på en "offisiell portal/hjemmeside", gjerne som gir muligheter for øyeblikks-dialog, samt mer grundig interaksjon, at store deler av folk, grupper eller selskaper bør ha sin informasjons-grunnmur.
En blogg- og diskusjon / innlegg der skal, vil og bør være litt mere rufsete i kantene....ellers lærer vi stakkars skriveglade med mange meninger på hjertet aldri å bli bedre til å få frem budskap. Det er jo derfor jeg synes det er flott at en 14åring skriver blogg om en fjortis sin dilldall-dag og sminke og krikogfred og annet gossipp - for det kan være starten på ekte  samfunnsengasjement. Men jeg er ikke sikker på om jeg liker miksen med adsense-vareprøve-eksponeringer eller direkte sponsing fra leverandørene til små skrive-kløende barn. Det er jo ikke nytt at leverandører sponser "trend-skapende innovatører" - men.... det er kanskje tema for et annet blogg-innlegg fra min side

Men jeg er ihvertfall glad for at Fritt Ord ikke fortsetter å dytte alle pengene sine i blad-baserte redaksjoner - ytringsfriheten i den digitale verden går raskere - er mer "åpen" og er mer kraftig enn gårdsdagen trykksverte-baserte var! 
Nest skritt er å fordele pengene til forfattere av litteratur deler av de 95% som ikke får ut sine meninger - ikke til å forsvare papir-produksjonen og innkjøpsordningene som holder forlagene kunstig levende" ....men det er også tema for annet innlegg!

onsdag 6. oktober 2010

tomme vannmagasiner i vinter???

Noen ganger er det enkelt å se noen måneder frem, og forutsi hva som vil skje. Med strømpriser, i alle dens 6-7 pris-elementer er det vannskelig for normale matematisk kyndige å forstå metodikken bak strømregningen. Nordisk fellesmarked og "kraftbørs" får alltid skylden hver gang prisen peeker...og det gjør den jo som regel!
Forsøker man innenfor hjemmets 4 vegger å finne ut hvor alle de 20-30.0000 kw går hen, så blir det helt vannskelig..... oppvarmingsbehov er som kjent avhengig av temperatur ute, og de flotte grafene fra Hafslund gir ikke denne minimumsinformasjonen....brutt ned på dag/uke.. Her blir det å stole på A-merking av devicer, og gir opp å forstå hvordan vannvarmeren kan reguleres bedre..

MEN vi vet at hvis det har vært tørt vær i en periode - og magasinene er lave, så blir det dyrere strømpris. Og hvis en staut sauda-kar glemmer å skru igjen kranen på magasinet oppe i fjellet, så har det ingen negative konsekvenser for hverken han, kraftselskapet eller kommunen som eier. De skrur bare opp prisen - fordi det er lite vannstand... Og om alt ser bra ut i norge, så stanser atomkraftverkene i sverige- og den rene norske strømmen går dit - til lav grossistpris - mens norske husstander dermed får hopp opp i sine priser...  

Jeg vet ikke om vannstanden er høy eller lav idag. Men siden det skal regne opp til 8cm over sørnorge bare idag 6/10, så vil det være interessant å følge med hvordan dette vannet spares for senere strømproduksjon i vinter- eller om det bare blir flom nedover dalen neste dagene...

 http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=10017101

Jeg vil ikke bli forbauset om det i februar 2011 står med fete skrifter i avisene om de tomme vannmagasiner, og at spotprisen er 5 kroner pr kw. Og bransjen står frem og sier at forbrukerne jo kan velge ulike pris-modeller og det er full og bra konkkurranse. Følg med i bloggen da!"
Kraftbransjen, med de offentlige eide store selskapene - som starter sine budsjetter med å avsette utbytte til sine eiere - er kanskje et av de områder hvor det burde være leveringsplikt til fastpris - og at bransjen sluttet med å leke "fri konkkurranse" Det vil man først oppnå hvis den enkelte forbruker har et reelt alternativ til sitt kraftbehov.

Jeg venter fortsatt på svar fra olje-og energiministeren om jeg kan levere kw i en periode (fra vind eller solcelle) og få samme kw-kapasiteten tilbake i en annen periode - uten å måtte etablere mini-kraftverkregime... men han har jo vært opptatt med mye andre småsaker denne høsten!

tirsdag 5. oktober 2010

25% digital paradoksavgift - er det mulig??

Dagens statsbudsjett gir signal om at i 2011 så skal all digital innhold, uansett hvor det er kjøpt fra, ha norsk mva på seg. Vår sindige finansminister fra de dype hedemarkskoger har sikkert en plan for hvordan han skal legge en digital avgifts-sone - mer vanntett enn de fysiske grensestasjoner som slipper 10-tusentalls kriminelle flyktninger inn i landet vårt....

Et selskap som selger et produkt i england, svarer for UK VAT. Om en privatkunde skal eksportere, så må man på egen hånd ved utreise søke VAT fritak- samt at man må tollbehandle på grensen på vei inn i Norge. For varer under 100,-, som i digital form tar 2 sekunder å frakte fra UK til Norge, så koster det kanskje mere enn det smaker...
At bedrifter har en metodikk for å frihandle / flytte varer over europå (inkl triangulationløsninger) er litt greiere å ta kostnaden for. Da er det snakk om verdikjeder og langvarige handelsstrukturer - ikke et kjøp av en digital fil til 10-50 eller 100,- !!

Jeg er innvolvert i etableringen av Normazon - en handelsplass for sikker overføring og handel av digitalt innhold.
Selskapet er satt opp med selskaper i ulike land og har  domener med  .no, .se,.dk,.eu.
Mener finansministeren at en norsk kunde, som handler en digital bok til 60,- fra .no skal betale 25% mva, mens hvis han kjøper den samme boken fra .se slipper? .se gitt selskap registrert i Sverige vil jo betale 25% mva til den svenske stat....

Sindige Johnsen mener at en utenlandsk leverandøren som har plikt til å rapportere salget til norske myndigheter - og betale pengene til den norske staten.  Tror en norsk finansminister i et lite land utenfor EU at en "kioskeier" i Notting Hill vil bry seg om hvem som kjøper en e-bok? Skal man kreve legitimasjon, pass eller nekte betaling med VISAinternasjonalt kort til en kunde som kommer innom??????

At slike forslag senker hastigheten for grønne og miljømessige positive tiltak (digital informasjon spiser ikke opp våre skoger), eller at etableringen av digitale grenseoverganger vil koste langt mere enn de 12 kronene pr bok dette gir til statskassen er vel et faktum...

Men det gir sikkert rom for å lansere via Tollvesenet et nytt offentlig prestisje-IT prosjekt.... og tette grensene på nye områder da de ikke klarer å tette dem for narkotika, kriminelle flyktninger og hjemmebrent!

Handelsorganisasjonene kan jo bare lage en europeisk totalstatistikk, og fordele korrekt MVA seg imellom basert på de store talls lov..... og dermes spare oss for unødvendig byråkrati og mva regler.
Vi båteiere vet at det ikke er mulig å få en gammel trebruksbåt helt tett - så det er bedre å investere i pumpe ustyr og beskytte skroggjennomføringene så ikke motorrommet står med høyt vann.....

Og jeg håper at vår sindige finansministeren bruker sine resursser på å stoppe den fysiske smuglingen over grensene på finnskogene. Det er mere å hente der enn å flytte noen få mva kroner fra andre lands finansministres lommer.....

Legg CV , karakterbok og erfaringsinfo til DINSIDE.NO

Det jukses med CV-oppsett og utdannelse-godkjennelser og arbeidslivserfaring. Datatilsynet mener det er uheldig at private CVbanker er indeks-søkbare for google, og 200 rekruteringsselskaper har hvert sitt elendige CV-database (som webcruiter) som sløser bort godtfolks tid!

http://www.idg.no/computerworld/article180539.ece?nl=1

Samtidig begynner man å se bak "jubel-tallene" for Minside-prosjektet at det er kan skje ikke så ofte folk er inne på sine personlige sider....det er sjelden man endrer fastlege eller søker på nytt skattekort - til at passord-kalkulator-regimet blir tatt frem...selv for fingerferdige internett-nordmenn...

Det beste forslaget er å lage en "Personlig digital bankboks" som en integrert del av denne offenlige tjeneste. Marginal utvidelse av dette offentlige IT prestisje-prosjektet !
Jeg vil lagre /samle alle mine digitale dokumenter, autorisasjoner, karakterkort, medisinjournal etc på et sted som JEG kontrollerer.
Så kan jeg gi tilgang til de som spør om å få tilgang/leserett, enten det er hodejegere, sykehus i utlandet, eller familie. Jeg kan i testamentarisk form bestemme hvem som skal ha "reservenøkkel" - i tilfelle jeg ligger i koma eller er død - og viktig personlig informasjonligger i min bankboks..

At større nytteverdi for MinSide.no, kombineres med terminering av "personlig informasjon på avveie" - samt gir en mulighet for at utdanningsinstitusjonene kan bekrefte de som har en graduation, gjør jo dette til en WinWinWin situasjon.... bortsett fra "for noen utskudd av katalog-haier" som tror de vil kunne lage separate 3-parts databaser som er ajour over tid......

Samtidig vil jeg lage min egen blogg/informasjonsside som er offentlig og som jeg skal stå til ansvar for at er korrekt og etterettelig. Her skal jeg kunne motta forespørsel om å få bekreftet f.eks akademisk grad- og kunne sende nøkkel for å åpne BIs bekreftede dokument. Da kan jeg også peke hit når alle ulike mennesker som har behov for å se min erfaring/kompetanseprofil ringer/skriver.
Mange legger ut dette på LinkedIn, delvis facebook, eller noen av de 200 andre sosiale sidene som eksisterer. Over tid så er det et par steder som overlever- men prinsippet om en personlig CV-side som alle vil kunne gå inn ¨på, fjerner risikoen for "kompatibelitsproblemer" over 10-årsperioder (har du forsøkt å åpne et dokument laget i AmiPro eller MathPerfect i det siste??)

søndag 3. oktober 2010

Sykkelsportens store seier?

En av norges beste idrettsprestasjoner gjennom tidene - dagens VM-gull til den glade bjørn av Grimstad, Thor Hushovd - i en "verdensidrett" skal både jeg, vi og sykkelsporten glede seg over.  Hvorfor klarer ikke dansk eller svensk media å gjøre det samme??

Jeg gleder meg over gode idrettsresultater og spenning i konkurranser på høyt plan. Spesielt når nordmenn gjør det godt i "top10-verdensidretter".  Idrettsgrener som kanskje ikke hverken er store eller favner bredt i lille Norge. Vi har resultater i svømming, brettseiling, Alpint, Amerikansk-fotball,  kvinnefotball, golf og nå sykling som er helt utrolig.
Her har vi gruppen med idrettsutøvere som ofte går den lange veien til toppen uten annet enn smuler fra toppidrettsmiddler, og uten oppbacking/spalteplass av norsk media (i den lange perioden før enkeltpersoner slår igjennom, og hvor det legges ned mye resursser innenfor alle ledd i sportsgrenen).

Sykkelsporten skal glede seg over at enn av de mest robuste "rene" utøverne vant- som internt står opp med holdninger og advarsler mot juks og medisinsk trening (les doping) som så mange lag og land åpenbart er tilhengere av! Det viser alle dopings-avvsløringene de siste årene. Thor "wiking" Hushovd har vist at det går an å bygge lange og korte muskler ved ren, hard trening og riktig kost over år - og med allsidig kunnskap om timing både i året og taktisk i løpene!
Spurtene er så rå at selv om de andre lagene har 3-4 løpere med i tetgruppen 1km fra mål (danskene- svenskene spanjolene, russerne mm) så klarer en gutt fra Grimstad, foret opp på taskekrabber og gullerøtter fra froland  helt alene å time slutspurten så bra - at han tilogmed distanserer alle verdens beste syklister de siste 50 metre og vinner med overbevisende 3 sykkellengder!!!! Outstanding!  

Jeg gikk inn søndag  på de danske og svenske mediene. Uten stor forundring konstanterer jeg at de ikke levner en syklende normann mye oppmerksomhet.
Danskene eksponerer hvor ille og urettferdig det var at gullet glapp for sølvmedaljøren Matti Breshel. De kunne vel ha eksponert opptrekkesarbeidet til Sørensen om ikke annet. 3 klikk unna hovedoppslaget leser man at Matti selv sier han var sjaneløs mot Hushovd - som dermed blir nevnt med navn første gang!
Det blir nok ingen media-oppslag i danmark om Hushovd før gammel-dopern Bjarne Riis står frem og forsøker å kjøpe Thor Hushovd for å erstatte den doptattet spanjolen Contador....
I Sverige var det ingen oppslag - sannsynligvis fordi de 3-4 svenskene som var med i tetgruppen falt av til under 20-plass de siste kilometerene.

Hvorfor klarer ikke nordiske medier å glede seg over store nordiske resultater, er meg en gåte.
Media reflekterer, eller burde reflektere den virkelige verden. Men kanskje det er sånn at de nordiske landslagene i de fleste idretter er mer opptatt av å "bli best i norden" - istedet for å samarbeide og få den beste frem til å bli "best i europa eller best i verden" !!

Sånn sett håper jeg at Thor Hushovd holder seg langt borte fra Bjarne Riis - hvis det er eneste måte å få oppmerksomhet i dansk media.... Og langt borte fra italienske, russiske og franske sykkellag som er i "angreps-posisjon" etter at de faller sammen - etterhvert som utøverne deres blir tatt for doping!

La oss håpe sykling får sin fair andel av medias sendeflate - selv om det nok er et paradoks at landeveis-sykling er en relativ liten andel av selve sykkelsporten også.... men som kommer til å få den største andelen av sykkelsportens oppmerksomhet de nærmeste årene!

fredag 1. oktober 2010

Hummer&kanari - havbrukspolitikk

Like så sikkert som starten på hummersesongen, kommer fiskere, forskere og rikssynsere langs hele kysten på banen... Hummerbestanden er for lav, størrelsen er for liten - 1 av 4 hummere som selges går gjennom fiskehandlere/etablerte kanaler, og Hvaler-fiskerne "dumper" prisen fra 500 til 400 kroner kiloet for at flere skal kjøpe "hvite hummere" - og privatomsetningen presses litt....


Nå tror jeg at største delen av de 75% hummere blir "gitt&byttet bort" eller servert på gode venners høst-bord - og neppe solgt i "privatkommersiell" hensikt.
Men det ER bekymringsverd at bestanden går ned, sannsynligvis grunnet overfiske - samt at skall-sykdom er varslet kommet fra canada. Krysning av norsk og oppdrettshummer/amerikansk hummer er heller ikke bra.

Samtidig så vet vi at det regulerte Kamatcha/krabbefisket utenfor finnmark/troms sliter. Lave kvoter, minstemål 2,2kg og dermed kastes 90% av fangsten ut igjen i havet, er et paradoks. Havbunnen er full av dette velsmakende udyret!

Kamatchakraffen er "ufesk" og bør fjernes hardt og brutalt før den spiser seg sørover langs norskekysten. Siden store deler av bestanden er "under minstemål, kan vi anta de har spist havbunnen tom- og da kommer de til å løpe etter nye gode "beitemarker" - og det betyr sørover! Stanser vi ikke denne faren snart, forsvinner en rekke yngel-volumer for ulike fiskeslag i langt større grad enn en enkelt oljeplattform utenfor lofoten er istand til som "worstcase" scenarie ...

Begrensningen i krabbefisket er også medvirkende til at kilopris i Oslo ligger på 3-400,- - mens den burde ligget på "fårikål-nivå" 50,-
Jeg vet hva fiskerne selger krabben for på brygga i nord - og det er ikke dem som tjener rått på dette gode gullet fra havet der nord...
Vi skal være glade for at fiskerne "gidder" å ta opp krabbene i all slags uvær - og kaste uti 90% igjen -som et paradoks - slik at de skal spise opp mer yngel og vokse seg store og sterke slik at de orker den lange turen nedover til vestlandet!

Løsningen på hummerproblemet og krabbe/fiskeyngelparadokset er kanskje enklere enn vi tror;
Fri kvote på krabbene - direktesalg til forbrukere sørpå sikrer lønnsomhet med kilopris under 100,-
Etabler fangstforbud i 3-5 år for norsk hummer i skagerak - samarbeid med svenskene - og få opp bestanden i skagerak

Kamatshakrabbe er fullt på høyde kvalitetsmessig med hummer - og er et bra og fullverdig erstatningsprodukt som vi hummer-elskere får leve med i de årene det tar for å få en sustainable hummerbestand - enten den blir plukket opp av private eller registrerte fiskere....
Men med priser på 5-600,- kiloet så vil en rovdrift eller "bytte-handel" på hummer fortsette.
Så her er det bare å bruke løsningen på Kamatcha-problemet til å løse problemet for Skagerak-hummeren..... 2 winwin-fluer i en smekk!