tirsdag 25. september 2012

Direkte snakk fra Obama

despoter og selvutnevnte ledere i land uten demokrati eller som etterlever minimum menneskerettigheter - og som de tviholder på uten støtte i befolkningen eller verdenssamfunnet, burde lese skriften på veggen nå..... iran - syria - nordkorea +++

tirsdag 18. september 2012

VESTRE AKER MULTITRASE


Vestre Aker Multi-Trase

Traseen, som i hovedsak er utbedring av eksisterende turveier/stier i Vestre Aker, vil ha en bredde på 2-4 meter bred, asfalt/betongdekke og med etablert belysning, 4km lengde.

Det vil gi en sammenhengende trase til glede for de fleste innbyggere i Vestre Aker.

Både for idretten gjennom de eksisterende idrettsforeninger, men også ift skolevei,  turvei,  og gjennomgangsvei for «Uorganiserte» sykkeltrafikken inn og ut av nordmarka. 

Hensikt;

- Etablere fast sammenhengende trase for organisert fysisk trening og turbehov for ski, sykkel og barmarkstrening i Vestre Aker
- Fjerne sykling og rulleski-aktiviteter fra bilveiene i vestre aker bydel, spesielt sykkeltrafikken vår/sommer/høst  inn og ut av marka/sørkedalen
- Gjennom en sammenhengende trase med dekke, gi et friluftstilbud i grønne områder også til funksjonshemmede og seniorer.
- Etablere sykkelsti som øker kapasiteten og sikrer trygg skolevei (ukedager) adskilt fra gående for barne- ungdoms- og VGS skoler i bydelen 

- En god trase vil også redusere biltransport av barn og unge for aktivitetene på alle Vestre Akers idrettsanlegg (Bogstad/Holmen/Huseby) , og derav være et miljø-tiltak.

Primærbruk:

Periode
Ukedager
Ukekvelder
Helger
Desember-Mars
(sne-preparert/spor)
Langrenn tur
Langrenn trening/skiklubbene
Langrenn tur
April – September
Asfaltdekke – rent
Sykkel-skoletrafikk
Sykkel arbeidstrafikk
Turtrafikk funkjsj.h
Sykkel / barmarkstrening
Sykkel  tur/trening
Turtrafikk funkjsj.h
Oktober –November
Asfaltdekke -
Sykkel-skoletrafikk
Sykkel arbeidstrafikk
Rulleski /barmarkstrening
Sykkel / tur/trening

Tilknyttings/trafikkknutepunkter:

Bogstad VinterParadis

VASK Idrettshallen/Voksen skole

Huseby IdrettsPark / lysløypen til Njård

Huseby skole/Persbråten/merradalen

Fossum anlegget

Traseen vil dessuten ha tilknytningspunkter til eksisterende sykkelveinett flere steder, slik at spesielt gjennomgangs-sykkeltrafikk opp/ned til sentrum vil kunne penses inn i denne nye traseen. Det er et viktig poeng at traseen ikke har krysningspunkter direkte med biltrafikk.

Knutepunkter / hovedtrase :

Det er viktig å finne en løsning som skiller de ulike typer trafikanter – i de mest trafikerte krysniningspunkter.

A; Planfri undergang begge retninger  i krysset Ankerveien/sørkedalsveien må bygges opp og anlegges.» «3 eller 4 porters» undergangsløsning i krysset vil sikre en adskilt trafikksystem-skifte og skille ut sykkel/gangvei fra den sterkt trafikerte veien fra Røa til sørkedalen.

Trangt vil det bli ved portnerboligene men det er fullt mulig å plassere/grave ned en «kube» på ca 10x10 meter i dette farlige krysset!

Samtidig kan man skilte forbud for all gående/syklende trafikk på gateplan, slik det er på smestad krysset. Multitraseen sees her i sort strek , veibane i lyst- Alt. bygges veibanen ned 150-200cm og gang/sykkelbro bygges over


B:  Innerst i Røahagen går trase opp til VASK/Holmen skole,
C: Nedenfor gamle hoppbakken går den opp til Huseby/Hovseter og Persbråten skoleområde og boligområdet.
D: Traseen fortsetter under sørkedalsveien i eksisterende undergang, ned merradalen og opp på sydsiden av nye HiP-fotballanlegget i eksisterende tursti. Knyttes inn i Njård lysløypetraseen rett syd for FO-bygget.Videre utviklingsmuligheter

Trase langs sørkedalsveien nordover (forbedring av eksisterende) ned mot badeplassen på Bogstadvannet er en del av anlegget. Denne videreføres forbi Bogstad gård, inn mot Wyllerløypa og videre inn til sørkedalen. På denne måte fjernes ulykkesrisiko på denne strekningen, med en stadig større sykkel/rulleski-trafikk Trase vest for Bogstad VP opparbeides ut i Bærum, samarbeid med Løvenskjolds eiendom og inn til idrettsanlegget til Fossum IL, slik at det kan knyttes sammen med det idrettsanlegget. ¨Det kan være en mulighet for å utarbeide ca 2km kunstsnøbasert skiløype/ løypesløyfe også i området ut fra Bogstad VP (som får overskudd på sne/is fra anlegget i okt/nov hvert år), og skape en stabil treningsarena i sesong-oppkjøringen for den organiserte langrenns-aktiviteten i nærmiljøet.  

Dette kan gjøres med trase sløyfe nordover fra VASK/Holmen og inn til krysningspunktet ved Ankerveien/O.Bull vei igjen. .

Koordinering med planene om åpning av merradalsbekken i merradalen er fullt mulig i tilfelle dette prosjektet blir realitet.. Men i første fase vil traseen legges parallelt med gangstien fra innerst i Røahagen og ned til Huseby. Traseen vil i stor grad være utvidelse av eksisterende stier, og sånn sett kvalitets øke eksisterende turvei-nett. På den mest trafikerte strekningen her vil også det å øke kapasiteten gjøre at man skiller sykkel/rulleski og gangveien, og dette vil redusere trafikkfarlige situasjoner mellom «myke trafikanter»
Kostnad/finansiering:Anlegg

Planfritt kryss ankerveien/sørkedalsveien  bekostes av kommunen innenfor samferdselsbudsjettet / ordinær veiutbygging.

Utarbeidelse av selve traseen, med drenering, frostsikring, kanter, lysstolper og kabel gate etableres som et 50/50 andel idrettsanlegg og kommunalt samferdselsanlegg.Løypetrase- byggingen legges ut på anbud, hvor også idrettslagenesamlet i Vestre Aker er klar for å ta entreprisesansvaret, og delvis produsere ca 4000 meter trase

Som definert idrett anlegg med støtte fra tippemiddler, egeninnsats/EK  fra idrettsklubbene og mulig kommunale midler.Prosjektering/tegning i detalj gjøres i samarbeid med OK Idrettsetaten og eksisterende samarbeids-selskaperDrift;

Bør inngå i kommunens ordinære gang/turvei vedlikeholdsansvarProsjektering

Det antas at OK sine avtaler med prosjekteringsselskaper kan brukes for å tegne inn traseen og få den gjennom ord. planprosess.Forslaget er spilt inn til ISU fra Røa IL, med støtte fra VASK og Njård ifm strategiplan 2013-2016, slik at det ligger i riktig "kø" og er med i ISU sine lister over ønskede anlegg. 
Det er også sendt inn som separat privat forslag til kommunens plan 2013-16. 

 

 
onsdag 5. september 2012

Hemmelige rutetabeller - sannheten om åpne offentlige data

Hemmelige rutetabeller

Hvem burde stille politisk ledelse i fagdept til vegg i slike saker.
Godt skrevet og bra at Chafffey tar opp forhold hvor innovasjon var en "festtale" for noen år siden-  med 20 millioner i gavepakning over statsbudsjettet - for så å falle som stein til jorden....

Er slike hendelser et resultat av at det ikke stilles korrekte eller store nok krav eller drives det helt uten  mål&mening - styring i samferdselsdept - eller at DIFI / FAD har ¨de riktige folkene som kan jage forbedringsagendaen i en verden som grunnet IKT muligheter stadig går raskere rundt ??

Dette bekrefter vel at de fleste ansatte i samferdselsdept er en hyggelig og sikkert fin gjeng som har det godt og bedagelig  på jobben og planlegger helst innovative enfelts-firkantede rundkjøringer eller diskuterer i almannamøter jhvordan nye parkeringsforskrifter skal skrives .....på 6 året etter oppstart.......